Ledertrening

en workshop i atferdsøkonomisk tenkning og strategi

Kan alle ledere lære å knekke “Lederkoden”?

Hvilke konsekvenser får den nye atferdsøkonomiske forskning for lederutvikling i din virksomhet, når påstanden er at 90% av alle lederprogrammer har liten eller ingen effekt på reell atferdsendring over tid?

Målgruppe

Alle som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av lederutvikling i virksomheten, herunder HR og personal.

Dette vil du lære

foredrag-ikon

Varighet: 1 dag

 • Utvikle en dypere innsikt i filosofien og prinsippene bak atferdsøkonomi
 • Nytt perspektiv på lederrollen og dens betydning for kontekst og betingelser for læring
 • Forstå forskjellen mellom en atferdsøkonomisk tilnærming til ledelse og endringsprosesser og den tradisjonelle individpsykologiske tilnærming
 • Hvordan du utvikler smarte «dyttere» for å forbedre egen ledelse
 • Kunnskap og teknikker for stressmestring og selvkontroll i egen hverdag
 • Større bevissthet om lederen som rollemodell og kulturbærer
 • Nyttige innspill til hvordan anvende atferdsøkonomiske strategier for lederutvikling og endringsprosesser

Bakgrunn

Alle ledere lærer ubevisst å tilpasse sin lederstil og atferd til den kontekst og de betingelser de er en del av i hverdagen. Ingen ledere leder slik de gjør i dag fordi de har gått på et eller annet lederkurs. Å lære ledere nye ferdigheter uavhengig av den kontekst de er en del av til daglig, har liten eller ingen verdi. Effektiv lederutvikling starter med å bli bevisst hvordan vi kan designe en kontekst og betingelser for effektiv læring og utvikling som resulterer i observerbar atferdsendring.

Den tradisjonelle tilnærming til ledertrening er individpsykologisk. Den grunnleggende antagelsen er at mennesker handler ut fra rasjonell innsikt og egeninteresse. Det antas at hvis ledere gis innsikt om egne styrker og svakheter og trenes i ulike metoder/teknikker, slik som situasjonsbestemt ledelse, coaching, konflikthåndtering, mm., så vil de endre atferd fordi det er i deres rasjonelle egeninteresse.

Studie etter studie viser nå at ledere ikke nødvendigvis endrer atferd. Tvert i mot – de faller tilbake til gamle, innarbeidede vaner og atferdsmønstre kort tid etter at ledertreningen er over.

Vårt opplegg for ledertrening har som mål å øke din innsikt i hvordan man ved hjelp av atferdsøkonomiske forskning og strategier kan utvikle en smartere kontekst og betingelser for læring knyttet til lederutviklingen i din virksomhet. Det handler bl.a. om å ta hensyn til at Autopiloten, system 1 (våre impulser og automatiserte vaner) er trygghetssøkende, lat og hater endringer, og Selvkontrollen, system 2 (vår rasjonelle viljestyrke) i utgangspunktet er svak og lite utholdende.

Tradisjonell ledertrening går ut på å lære ulike metoder/teknikker, slik som coaching, konflikthåndtering e.l. Slik trening gjør lederen bevisst på nødvendige endringer og påvirker Selvkontrollen (system 2), og er et helt nødvendig første steg. Men den endrer ikke den automatiserte atferden i Autopiloten (system 1). Uten å lære hvordan nye vaner automatiseres til ny atferd i system 1, vil lederen etter kort tid fortsette å gjøre som før.

Effektiv læring og atferdsendring handler om å påvirke både Selvkontrollen og Autopiloten!

Vårt opplegg for ledertrening gir innsikt i hvordan vi kan påvirke både Autopiloten (system 1) og Selvkontrollen (system 2). Det betyr på den ene siden å bli bevisste hvilken atferd det er smart å bruke tid på som leder (les: beste praksis), og dernest og lære å se på seg selv som «atferdsdesignere». Ledelse er å lære seg å designe en kontekst som «dytter» både leder og medarbeidere til å gjennomføre den atferd som er beste praksis. (Les mer om hva en «dytter» er i Mestringskoden side 89.)

Hvorfor må ledere «dyttes»for å endre atferd?

Et høyt krevende mål slik som beste praksis skaper høyt forventningspress og «dytter» lederen ut av sin psykologiske komfortsone og inn i en “risikosone” der det er utrygt. Men fordi Autopiloten fra naturens side er kodet for å søke umiddelbar belønning, er lat og hater å tape, vil den motsette seg endringer. Den belønner lederen for å bli værende i komfortsonen. Belønningen kommer i form av signalstoffet Dopamin – et stoff tre ganger sterkere enn kokain, som gir en følelse av trygghet, kontroll, velvære, ro og avslappethet.

Så fort lederen prøver å bevege seg utenfor komforsonen (dvs. prøver på noe nytt) vil hjernen stenge av dopamin-tilførselen og gi abstinenssymptomer i form av økt stress og uro. Dette ubehaget er vanskelig å utholde over tid – og vips så er lederen tilbake til de gamle vanene igjen og kan nyte dopaminets virkning på vårt nytelsesenter. Han har gått i “komfortfella” og fortsetter som før – på autopilot. (Se mer om hjernens belønningssystem i Mestringskode s. 53- 61)

Men hvorfor er ikke motivasjon og viljestyrke mobilisert gjennom ulike programmer for tradisjonell ledertrening nok til å endre atferd?

Svaret er at beslutningen om endring blir tatt av den rasjonelle Selvkontrollen (system 2) på en ledersamling eller et kurs i en trygg kontekst helt fri for risiko og stress . Når lederen kommer hjem og møter hverdagen preget av forventningspress, usikkerhet og risiko, begynner Autopiloten (system 1) å “koke”. Når Autopiloten “koker” er stressreaksjonen høy, og da er han avskåret fra all informasjon som ligger i System 2, bl.a. det han lærte og besluttet om beste praksis på ledertreningen!

Lederkoden er nyttig læring for alle som ønsker at lederutviklingsprogrammene skal resultere i ønsket atferdsendring. Kurset gjør deg bevisst både hva som er rasjonelt og beste praksis, og samtidig gir det innsikt i hva slags kontekst som “dytter” ledere til å trene på ny atferd. Når ledere dyttes ut av komfortsonen og samtidig opplever en fornemmelse av kontroll, oppstår positivt stress og mestring, og da kan man stå i mot presset fra Autopiloten.

Kategorier av “dyttere”

I det virkelige liv handler dette altså om å utvikle og vedlikeholde en kontekst som fremmer læring og mestring. Det er mange spennende muligheter som åpner seg når lederutviklingsprogrammene tar inn over seg et bevisst design av “dyttere” som fungerer samtidig. Vi snakker om tre typer “dyttere”: nemlig individuelle, system/teknologi og sosiale. (Se Mestringskoden side 90 – 91)

Lederkode programmet

“Lederkoden” handler først og fremst om om å tilegne seg atferdsøkonomisk innsikt og erkjennelse om hva som er effektiv ledertrening, men også om å bli bevisst hvordan du i kraft av din posisjon som rollemodell kan påvirke og skape atferdsendringer hos andre. Samtidig vil du få mange nyttige innspill på hvordan du kan anvende de atferdsøkonomiske strategiene i lederutviklingsprogrammene og i endringsprosesser internt hos deg.

En av de viktigste individuelle “dytterne” er innsikt i og evnen til å kjøle ned Autopiloten (system 1) for å ha tilgang til Selvkontrollen (system 2) i beslutningsøyeblikkene. Innsikt i stressteori og trening i stressmestringsstrategier er derfor en viktig del av kompetansen du får med deg fra Lederkoden.

I løpet av de to kursdagene vil vi reflektere, diskutere og trene innen følgende tema:

 • tradisjonell vs atferdsøkonomisk lederutvikling
 • prestasjonskultur vs mestringskultur
 • stress og mestringsforutsetninger
 • autopiloten og selvkontrollen
 • hjernens eget motivasjonssystem
 • teknikker for stressmestring og selvkontroll
 • ledelse som beslutningsarkitekter og design av «dyttere»
 • hvordan utvikle en smart kontekst og smarte “dyttere”
 • lederen som rollemodell og sosial “dytter”
 • lederutvikling i din virksomhet

Lederkoden arrangeres regelmessig som åpen workshop, men tilbys også bedriftsinternt.

Ta kontakt

Vi er ikke tilgjengelig akkurat nå. Men send oss gjerne en epost, så tar vi kontakt med deg så raskt som mulig.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search